Videos

Nhà Thép chất lượng cao

[sanpham sp=”nhathep”] Nhà thép  giúp việc tiết kiệm vật liệu tại các vùng ít chịu lực của các cấu kiện khung chính và kinh tế hơn so, đặc biệt là các nhà thấp tầng với độ rộng dưới 60m và chiều cao mép mái dưới 30m. Hơn nữa, hệ thống Nhà thép chỉ sử dụng […]